Site icon Reporter.kg

Бир күндө коронавирустан 1 адам көз жумду

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Medical workers in protective suits in a ward at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation. Press Office of the Moscow Healthcare Department/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè â ïàëàòå ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé".  ìåäöåíòð ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19, òàêæå îí ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Ïðåññ-ñëóæáà Äåïàðòàìåíòà Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêâû/ÒÀÑÑ

Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 1 адам каза болду. Бул тууралуу Республикалык ыкчам штабдан кабарлашты. 

Каза болгон адам Бишкек шаарынын тургуну болгон.

Муну менен Кыргызстанда коронавирус илдетинен көз жумгандардын саны жалпы 1058ге жетти. 

 

 

Exit mobile version