Site icon Reporter.kg

Алмазбек Атамбаев №47 түзөтүү абагына которулду

BISHKEK, KYRGYZSTAN - OCTOBER 9, 2020: Kyrgyzstan's former president Almazbek Atambayev speaks during a rally of his supporters outside the offices of Media Forum hosting Aprel TV Channel owned by Atambayev. Mass protests against the results of the 2020 Kyrgyz parliamentary election have been held in Kyrgyzstan since October 5; protesters seized the White House, with Kyrgyzstan's Central Election Commission canceling the results of the election. Abylai Saralayev/TASS Êèðãèçèÿ. Áèøêåê. Áûâøèé ïðåçèäåíò Êèðãèçèè Àëìàçáåê Àòàìáàåâ íà ìèòèíãå ñâîèõ ñòîðîííèêîâ íà ïëîùàäè îêîëî çäàíèÿ ÀÎ "Ìåäèà-ôîðóì", â êîòîðîì íàõîäèòñÿ øòàá-êâàðòèðà òåëåêàíàëà "Àïðåëü", ïðèíàäëåæàùåãî ýêñ-ãëàâå ãîñóäàðñòâà. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Êèðãèçèè îáîñòðèëàñü ïîñëå ïðîøåäøèõ 4 îêòÿáðÿ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ.6 îêòÿáðÿ ïîñëå ìàññîâûõ ïðîòåñòîâ ñòîðîííèêîâ îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé â Áèøêåêå Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèè ñòðàíû îòìåíèëà ðåçóëüòàòû ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ. Àáûëàé Ñàðàëàåâ/ÒÀÑÑ

Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев №47 түзөтүү абагына которулду. Бул тууралуу “Репортёрго” жактоочу Замир Жоошев кабарлады.

Анын айтымында, Атамбаев 27-октябрь күнү которулган.

“Атамбаев абактын шарттарына нааразылыгы жок экенин айтты, ачкачылыгын дагы токтотту. Эми анын №47 абакта канча убак болору азырынча белгисиз”, – деди жактоочу.

Мурдагы президент Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын №1 тергөө абагына 26-октябрда которулган.

Анын жактоочусу Замир Жоошев Атамбаев абактын жертөлөсүндөгү шарттары начар камерага киргизилгенин, ачкачылык жарыялап, абалы начарлаганын айткан

Алмазбек Атамбаев кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинин негизинде быйыл 11 жылга эркинен ажыратылган. Ошондой эле ал Кой-Таш окуялары боюнча соттолууда.

Быйыл 6-октябрга караган түнкү башаламандыкта ал тарапкерлери тарабынан абактан бошотулуп, 10-октябрда кайра кармалган. 

Exit mobile version