Site icon Reporter.kg

Бир күндө коронавирустан 1 адам каза болуп, 108 адамдан илдет табылды

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Medical workers in protective suits in a ward at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation. Press Office of the Moscow Healthcare Department/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè â ïàëàòå ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé".  ìåäöåíòð ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñ COVID-19, òàêæå îí ïðèíèìàåò ïàññàæèðîâ, ïðèáûâøèõ â Ìîñêâó èç ñòðàí ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ. Ïðåññ-ñëóæáà Äåïàðòàìåíòà Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêâû/ÒÀÑÑ

Соңку суткада коронавирустан 1 адам каза болуп, илдет 108 адамдан табылды. Бул тууралуу бүгүн, 30-августта Республикалык ыкчам штабдан кабарлашты. 

Маалыматка ылайык, Ош облусунда илдеттен бир адам көз жумду.

Муну менен Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун саны жалпы 1059 адамга жетти.

Ошондой эле бир суткада 108 кыргызстандыктан илдет аныкталган:

Бишкек — 17
Ош – 2
Чүй облусу – 11
Ош облусу – 12
Талас облусу — 6
Нарын облусу – 1
Ысык-Көл облусу – 10
Жалал-Абад облусу – 33
Баткен облусу — 16

Кыргызстанда коронавирус жуккандар жалпы 43 820 адамга жетти.

Муну менен катар бир күндө 225 адам илдеттен сакайып үйлөрүнө чыккан. Сакайгандардын жалпы саны  38 198ке жетти.

Exit mobile version